เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2555 ด้วยความร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร อาหาร ยา และการดูแลสุขภาพ เพื่อดำเนินกิจการตามแนวคิด “ธุรกิจสีเขียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์มากกว่าการเน้นความสามารถในการทำกำไร โดยจะให้ความสำคัญกับมิติอื่นๆ อันเป็นรากฐานของความยั่งยืนระยะยาวด้วย เช่น ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปันส่วนทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรมในสายห่วงโซ่อุปาทาน และดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้คู่ค้าสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้จัดหา ผู้จัดส่ง และผู้บริโภค

เป้าหมาย

มุ่งมั่นคัดสรรสินค้าคุณภาพเยี่ยม
และบริการเหนือระดับ 
มานำเสนอให้แก่ลูกค้าในราคาสมเหตุสมผล

เรามีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการที่นำเสนอ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะตอบคำถาม ให้คำแนะนำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างตรงประเด็นและเป็นมิตร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

คำสัญญา

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของเรา
ลูกค้ากำลัง "จ่ายเพื่อคุณค่า" มากกว่า ราคา

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นการ “จ่ายเพื่อคุณค่า” ที่มากกว่า ด้วยคำสัญญา 5 ข้อ จากเรา

  1. สินค้าทุกชนิดต้องผ่านมาตรฐานการคัดกรองด้านคุณภาพ ก่อนตัดสินใจนำมาวางจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม
  2. การจัดซื้อและจัดหาสินค้าเพื่อวางจำหน่าย เป็นไปตามหลักการจัดซื้ออย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้า
  3. คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การอุปโภคบริโภค ตลอดจนวิธีการกำจัดสิ่งเหลือใช้ระหว่างกระบวนการเหล่านี้
  4. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น โดยรับซื้อผลผลิตในราคายุติธรรม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  5. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา อันนำไปสู่การเกิดขึ้นของนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการ เพิ่มความสะดวกสบาย และมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น

ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัท ซันสยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซันซอยล์มานานกว่า 30ปี สินค้าที่เราจำหน่ายในช่วงแรกจึงมุ่งเน้นไปยัง กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นซันซอยล์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรซันซอยล์ เพื่อให้ลูกค้าที่มีความต้องการใช้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม และผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพสูง สามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของเราได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ขายที่ผ่านการรับรองจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ขายได้จาก www.thaitrade.com

เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการตามแนวคิด ธุรกิจสีเขียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์มากกว่าความสามารถในการทำกำไร โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน การดำเนินงานของเราจึงตั้งอยู่บนหลักปฏิบัติ 4 ประการ

1. ความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ

ความเชื่อมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการจึงเป็นเรื่องที่เราตระหนักเสมอ การแสดงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและการให้บริการลูกค้า จึงกระทำผ่านขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความชัดเจนตรวจสอบได้ เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการใด ก็สามารถให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เข้าถึงง่าย และตรวจสอบได้ตลอดเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย ซื่อตรง เป็นรากฐานที่ดีของการเติบโตร่วมกัน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทจำกัด เป็นหน่วยงานทางธุรกิจซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีสภาพเป็นนิติบุคคล การดำเนินงานของบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการดำเนินธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้น เป็นความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่และมีส่วนช่วย ส่งเสริมให้รากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่ง และสามารถพัฒนาก้าวหน้าเพื่อแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศได้ในอนาคต

3. การจัดซื้ออย่างยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาสินค้า การวางจำหน่าย ตลอดจนบริการหลังการขาย เรายึดมั่นในหลักการจัดซื้ออย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกับเรา การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อเคียงข้างกันผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคายุติธรรม ให้แก่ผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของเรา ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จึงแน่ใจได้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ทางการค้าที่ยุติธรรม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาสังคมส่วนรวมไปพร้อมกับเรา

4. การร่วมงานกับพันธมิตรที่มีจริยธรรมทางการค้า

จริยธรรมการค้าเป็นเสาหลักที่เราให้ความสำคัญ เพราะมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และยึดถือมารยาททางการค้า เป็นแนวทางหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน การร่วมงานกับพันธมิตรที่มีจริยธรรมทางการค้าและมีแนวทางร่วมกัน จึงมีส่วนเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินการ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร

Visitors: 60,538