ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การเสียภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ กรมสรรพากร เพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติที่ทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร ทั้งในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม


เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และสนับสนุนสังคมให้พัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกัน การชำระภาษีอย่างถูกต้องตรงตามกำหนด จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบสำคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถทราบ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำไร เพื่อสามารถวางแผนงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม


ดังนั้นลูกค้าและบริษัทคู่ค้าจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา เป็นการมุ่งหน้าสู่เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน

Visitors: 60,538