HAZCHEM CODE สำคัญอย่างไร?

ในระหว่างการขนส่งสารเคมี การติดป้ายรหัส Hazchem Code ใช้สื่อสารให้ทราบถึง ชนิด ประเภท และการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับเหตุฉุกเฉิน ที่เกิดจากสารเคมี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. ด้านซ้ายบน แสดงรหัสอันตราย และวิธีปฏิบัติต่อสารเคมี (Hazardous Chemical Code)

2. ส่วนซ้ายถัดลงมาแสดง UN Number

3. ส่วนซ้ายด้านล่าง แสดงส่วนราชการที่อาจขอคำแนะนำได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์

4. ส่วนขวาด้านบน แสดงสัญลักษณ์ของสารเคมีอันตราย ตามหลักเกณฑ์การขนส่งสารเคมีอันตราย ของสหประชาชาติ (UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods)

5. ส่วนขวาล่าง แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือจำหน่าย พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ความหมายของตัวเลข 1 ถึง 4 ใน HAZCHEM CODE บอกให้ทราบถึงวิธีการดับไฟ ที่เหมาะสมกับสารเคมีนั้น 

1 ฉีดน้ำเป็นลำตรง

2 ฉีดน้ำเป็นละอองคลุม

3 ฉีดโฟมสำหรับดับเพลิง

4 ฉีดสารเคมีสำหรับดับไฟ ห้ามใช้น้ำหรือสารเคมีดับไฟที่มีความชื้น

ความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษใน HAZCHEM CODE บอกระดับความอันตราย เครื่องป้องกันที่ต้องสวมใส่เมื่อเกี่ยวข้องกับสาร และการควบคุมสารเมื่อเกิดการรั่วไหล

ประเภท
Category
ระดับอันตราย
Violence
เครื่องป้องกัน
Protection
การควบคุมสาร
Substance control
P อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได้
สวมชุดป้องกันทั้งร่างกาย
และสวมเครื่องช่วยหายใจ
ละลายหรือชะล้างด้วยน้ำ
ให้เจือจาง
ก่อนปล่อยทิ้ง
ลงสู่รางระบายน้ำ
R  
S อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได้
สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือกันสารเคมี
S สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือ
เมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
T   สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือกันสารเคมี
T

สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือ
เมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น

W อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได้
สวมชุดป้องกันทั้งร่างกาย
และสวมเครื่องช่วยหายใจ
ตักเก็บหรือดูดซับ
เพื่อเก็บไปทำลาย
ห้ามปล่อยทิ้ง
X  
Y อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได้
สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือกันสารเคมี
Y สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือ
เมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
Z   สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือกันสารเคมี
Z สวมเครื่องช่วยหายใจ
และถุงมือ
เมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้น
E พิจารณาอพยพให้ห่างจากจุดเกิดเหตุ


การจัดทำป้ายรหัส HAZCHEM CODE เพื่อติดที่บรรจุภัณฑ์และพาหนะขนส่ง ช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกวิธีและทันเหตุการณ์

แม้ว่าการจัดทำป้ายรหัสเหล่านี้ ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสารเคมี และผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบฉลาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลเคมีภัณฑ์ GoldFFX ที่มีฟังก์ชันออกแบบฉลาก เข้ามาช่วยให้การจัดทำป้ายรหัสง่ายขึ้น ผู้ผลิตและผู้ขนส่งสามารถจัดทำป้ายรหัสและฉลากได้ตามต้องการอย่างรวดเร็ว

อ้างอิงข้อมูลจาก

1. เอกสารแจกฟรี "สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายสารเคมี" โดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ขอบคุณภาพประกอบ จากเว็บไซต์ www.directsigns.co.uk

Visitors: 56,514