CAS Number และ EC Number คืออะไร?

การใช้ชุดตัวเลขอ้างอิงสารเคมีที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง มี 2 แบบ คือ CAS Number กับ EC Number ในประเทศไทยนิยมอ้างอิงโดยใช้ CAS Number มากกว่า EC Number ซึ่งนิยมใช้กันในโซนยุโรป

CAS Number หรือ CAS Registry Number เป็นชุดตัวเลขที่กำหนดโดย Chemical Abstracts Service เพื่อใช้เชื่อมสูตรโครงสร้างกับชื่อดัชนีของ Chemical Abstracts Service กับข้อมูลอื่น

 • CAS Number แต่ละชุดจะหมายถึง สารที่สามารถแสดงสูตรได้ในเชิงอะตอม การจับของอะตอม และโครงสร้าง 3 มิติ
   
 • CAS Number ประกอบด้วยชุดตัวเลขไม่เกิน 9 หลัก (xxxxxx-xx-x) ส่วนแรกประกอบด้วยตัวเลข 2-6 หลัก ส่วนที่สองประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ส่วนสุดท้ายเป็นตัวเลข 1 หลัก ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขทั้งชุดด้วยคอมพิวเตอร์


EC Number เป็นระบบรหัสสารเคมี 7 หลัก ที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มประชาคมยุโรป ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสารเคมีได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. Existing Substances คือ กลุ่มสารเคมีที่วางตลาดอยู่ในประชาคมยุโรปก่อนวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1981 ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้จะรวบรวมอยู่ในรายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในประชาคมยุโรป (European Inventory of Existing commercial Chemical Substances, EINECS) ซึ่งมีสารเคมีอยู่ทั้งสิ้น 100,204 รายการ โดย EC Number ของสารเคมีที่อยู่ในบัญชี EINECS จะขึ้นต้นด้วยเลข 2 หรือ 3
   
 2. New Substances คือ กลุ่มสารเคมีที่วางตลาดอยู่ในประชาคมยุโรปหลังวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1981 หรือหมายถึงสารเคมีที่ไม่ถูกรวบรวมไว้ในบัญชี EINECS นั่นเอง โดยสารเคมีในกลุ่มนี้ต้องดำเนินการจดแจ้ง (Notification) ก่อนการวางจำหน่าย หลังจากนั้นจะนำไปรวบรวมไว้ในรายการสารเคมีที่ผ่านการจดแจ้งในประชาคมยุโรป (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS) ซึ่งในปัจจุบัน (ค.ศ.2008) มีสารเคมีอยู่ทั้งสิ้น 4,381 รายการ EC Number ของสารเคมีที่อยู่ในบัญชี ELINCS จะขึ้นต้นด้วยเลข 4
   
 3. No-Longer Polymers (NLP) คือ กลุ่มสารเคมีที่ไม่จัดเป็นสารพอลิเมอร์อีกต่อไป สารเคมีกลุ่มนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในปี ค.ศ. 1993 ประชาคมยุโรปเปลี่ยนแปลงนิยามของสารพอลิเมอร์ตาม Directive 92/32/EEC ซึ่งคือ 7th amendment ของ Directive 67/548/EEC โดยตามนิยามใหม่นี้ทำให้สารพอลิเมอร์จำนวนหนึ่งกลายสภาพเป็นสารเคมี แต่ถึงแม้ว่าสารเคมีกลุ่มนี้จะวางตลาดหลัง18 กันยายน ค.ศ.1981 และไม่ได้อยู่ในบัญชี EINECS แต่สารเคมีกลุ่ม NLP นี้ไม่ต้องดำเนินการจดแจ้ง ดังนั้นจึงไม่ถูกรวมอยู่ในบัญชี ELINCS เช่นกัน กลุ่มประชาคมยุโรปจึงกำหนดรายการสารเคมีกลุ่ม NLP ขึ้น ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 703 รายการ EC Number ของสารเคมีที่อยู่ในกลุ่ม NLP จะขึ้นต้นด้วยเลข 5

หากผู้ใช้งานต้องการเทียบเคียงหมายเลขอ้างอิง ระหว่าง CAS Number กับ EC Number สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูลสารเคมี โดยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี และส่วนประกอบของสาร เนื่องจากสารบางชนิดมีความใกล้เคียงกัน มีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันหรือเรียกได้หลายชื่อ รวมทั้งกรณีที่อาจมีหมายเลข CAS Number หลายหมายเลข บ่งชี้สำหรับสารชนิดเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเทียบเคียงหมายเลขอ้างอิง จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญเคมีดำเนินการ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก 
1. http://www.chemtrack.org/ecnumber-intro.asp
2. http://www.chemtrack.org/cas-intro.asp
3. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Community_number

Visitors: 56,516