เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการตามแนวคิด ธุรกิจสีเขียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์มากกว่าความสามารถในการทำกำไร โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน การดำเนินงานของเราจึงตั้งอยู่บนหลักปฏิบัติ 4 ประการ

1. ความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ

ความเชื่อมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการจึงเป็นเรื่องที่เราตระหนักเสมอ การแสดงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและการให้บริการลูกค้า จึงกระทำผ่านขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความชัดเจนตรวจสอบได้ เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการใด ก็สามารถให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เข้าถึงง่าย และตรวจสอบได้ตลอดเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย ซื่อตรง เป็นรากฐานที่ดีของการเติบโตร่วมกัน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทจำกัด เป็นหน่วยงานทางธุรกิจซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีสภาพเป็นนิติบุคคล การดำเนินงานของบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการดำเนินธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้น เป็นความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่และมีส่วนช่วย ส่งเสริมให้รากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่ง และสามารถพัฒนาก้าวหน้าเพื่อแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศได้ในอนาคต

3. การจัดซื้ออย่างยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาสินค้า การวางจำหน่าย ตลอดจนบริการหลังการขาย เรายึดมั่นในหลักการจัดซื้ออย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกับเรา การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อเคียงข้างกันผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคายุติธรรม ให้แก่ผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของเรา ลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จึงแน่ใจได้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ทางการค้าที่ยุติธรรม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาสังคมส่วนรวมไปพร้อมกับเรา

4. การร่วมงานกับพันธมิตรที่มีจริยธรรมทางการค้า

จริยธรรมการค้าเป็นเสาหลักที่เราให้ความสำคัญ เพราะมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และยึดถือมารยาททางการค้า เป็นแนวทางหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน การร่วมงานกับพันธมิตรที่มีจริยธรรมทางการค้าและมีแนวทางร่วมกัน จึงมีส่วนเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินการ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร

Visitors: 39,202